Kristen skole

Øya ungdomsskole er en friskole, godkjent på kristent grunnlag. Vi ønsker at vår kristne profil skal være synlig for elevene, samtidig som vi har beina godt planta på jorda.

På Øya kan vi snakke åpent om kristen tro, og vi diskuterer gjerne livssynsaktuelle spørsmål. Skolen er selvsagt åpen for elever fra alle livssynsbakgrunner, og vi underviser etter de samme læreplanene som offentlige skoler – med unntak av i KRLE-faget hvor vi følger KFF sin læreplan for grunnskoler.

Egen læreplan i KRLE

Øya ungdomsskole er godkjent av Utdanningsdirektoratet på religiøst grunnlag. Gjennom dette er vi også forpliktet til at det kristne formålet med skolen skal være synlig. Derfor har vi en egen læreplan i KRLE-faget, med en annen vektlegging av religioner og livssyn enn i den offentlige skolen. I tillegg starter vi skoledagen med samlingsstund hvor vi har «ord for dagen».

Normisjon

Det er Normisjon som eier Øya vgs, og skolen er dermed en del av et større nettverk og en del av Normisjons visjon «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag».

Håpets senter

Hvert år samler elever og ansatte på Øya inn penger til Håpets senter, et dagsenter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne i Nepal. Senteret drives av en lokal organisasjon i Kathmandu, og Normisjon har støttet dette arbeidet i flere år. Her kan du lese mer om Håpets senter.